Baby, oznam pre vás!🤍 objednávky prijaté od piatku (17.5) budeme odosielať od štvrtku (23.5) a to v priebehu 1-6 pracovných dní.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím skontrolovať zásielku, či nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie), kupujúci nie je povinný zásielku prevziať. V prípade poškodenia zásielky je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis- protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu kupujúci prevezme, je to na jeho vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu predávajúcim nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu predávajúceho- Crisbe s.r.o., Kľušov 158, 08622 Kľušov. Balík musí byť bezpečne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail.  Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si kupujúci bude želať výrobok iného typu v rovnakej cenovej kategórií. Peniaze za reklamovaný tovar predávajúci nevracia.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebovaním

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, nosený, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Osobou poverenou výrobcom na odborné posudzovanie je Emília Štalmachová, IČO: 50770292, Sídlo prevádzky: Bardejov, Hurbanova 18

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. 

Späť do obchodu